Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa

Federeeshinichi kilaboota 4, leenjiftoota 1 fi taphattoota 3 irratti murtoo adabbii dabarse

      [OBN 25 03 2010] Federeeshiniin Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa Pirimiyar Liigii torban 3ffaa fi 4ffaa akkasumas qixxeessituu torban tokkoffaa irratti badii...

Read More

Itiyoophiyaan sadarkaa FIFA ji’aa 6n fooyyessiteetti

      [OBN 14 03 2010] Itiyoophiyaan sadarkaa kubbaa miillaa biyyootaa ji'aa Waldaa kubbaa Miillaa Idil-addunyaa (FIFA) sadarkaalee 6 fooyyessiteetti. ...

Read More

Federeeshiniin Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa yaa’ii isaa idilee geggeessaa jira

      [OBN 30 02 2010] Federeeshiniin Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa yaa'iisaa waliigalaa idilee 10ffaa Finfinneetti geggeessaa jira. Federeeshinichi filannoon...

Read More

Sagantaan taphoota torban jalqabaa Pirimiyar Liigii sirreeffame

        [OBN 23 02 2010] Taphi torban jalqabaa Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa sababa tapha gulaallii Waancaa Afriikaa ‘CHAN'iin sagantaasaa...

Read More

Waancaan Oromiyaa injifannoo Magaalaa Sabbataan xumurame

        [OBN 20 02 2010]Waancaan Oromiyaa kilaboota kubbaa miillaa liigota gara-garaa keessatti taphatan Naannoo Oromiyaa keessa argamanii Magaalaa...

Read More

Guyyaan Pirimiyar Liigiin Itiyoophiyaa itti jalqabu si’a sadaffaaf dheereffame

      [OBN 12 02 2010] Federeeshiniin Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa guyyoota Pirimiyar Liigiin, Waancaan Injifataa Injifattootaa fi Pirimiyar Liigii Dubartootaa...

Read More

Waancaa Magaalaa Finfinnee boruu tapha xummura raamadi A lamma kessumesa.

  [OBN 03 02 2010]Jimmaa Abbaa Jifaar – B/M/Finfinnee, Dadabit - Buna Itiyoophiyaa waliin taphatu. Yaroo jalqabaaf Priimiyar Ligii Itoophiyatii kan dabalamee Jimmaa Abbaa Jifaar...

Read More

Oduu Haaraa Oduu Haaraa

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18949
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18   <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19     <#if i<6> 
20   <div style="clear:both;font-family: serif,ebcfont;"> 
21    
22 <img src="${img}" width="90" style="float:left;height:60px;margin-bottom:10px;margin-right:10px" /> 
23	<a href="${viewURL}"><p style="font-size:14px;margin-left:10px;color:#0e0e0e;margin-bottom:8px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
24</div> 
25  
26   
27  
28  
29 <#assign i=i+1> 
30 </#if> 
31</#if> 
32	</#if> 
33 
34</#list>