Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa

Jimmaa Abbaa Bunaa Har’a Gara Piriimiyar Liigitti Deebi’uuf Ni Taphata

[OBN 29 12 2010,Adaamaa ]:- Liigii olaanadha gara piriimiyar Liigitti guddachuuf rammaddii lamaan taphoonni gaggeeffamaa turan har'a goolabamu. Kilabiin magaala Bahaar Daar fi Poolisiin Kibbaa...

Read More

Leenjisaan Garee Kubbaa Miilaa Itiyoophitaa Abirahaam Mabiraatuu taphattoota 23 ifa godhan.

  [OBN 29 12 2010] :- Gareen Kubbaa Miilaa Itiyoophiyaa  kun Hagayya 2 irraa eegalanii  shaakala gochaa turuun isaanii ni yaadatama;Leenjisaan Garichaa Abiraam Maabiraatuu...

Read More

Kilebiin Kubbaa Miilaa Adaamaa Amalee Milkiyaasiin mallatteesise.

  [OBN 29 12 2010]:- Kilabii Maqalee kan kadhiise Ameleen Adaamaan Mallateessisuusaa ifa godheera.  Ameleen ganna darbe Arbaa Minchiirraa gara Maqaleetti imalee bakka duraan itti...

Read More

Gareen Biyyaalessa Itiyoophiyaa tapha michoomaasaa boru Burundii waliin taphata.

[OBN 26 12 2010]Garichi guyyotoa 23 dura taphattoota 34 filachuun gulaallii Seraaliyoon waliin qabuuf Hawaasaatti qophiisaa cimsee itti fufeera. Shaakalaa jalqabaa taphattoota 27'n...

Read More

Taphni Piriimiyari Liigiin Itoophiyaa torbee xumuraa har’aa eegalee Taphatama.

[OBN 06 11 2010]:- Taphni Piriimiyari Liigii Itoophiyaa torbee xumuraa har'a irraa eegalee hanga Dilbatatti taphatama. Taphoota har'a taphatamaniis istaadiyeemii Finfinneetti ganama sa'aa 4...

Read More

Obbo Isaayyaas Jiraa, Dorgoommi Pireezdaantummaa Federeeshinii Kubbaa Miillaa Itoophiyaa Injifatan

[OBN 27 09 2010]:- Obbo Isaayyaas Jiraa filannoo yeroo 2ffaaf raawwatameen Pireezdaantii Federeeshinii Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa akka ta'aniif filatamaniiru. Filannoo si'a 2ffaaf...

Read More

Bakka bu’oonni ‘FIFA’ hoggantoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itiyoophiyaa waliin mari’atan

      [OBN 04 07 2010] Bakka bu'oonni Federeeshinii Waldaa Kubbaa Miilaa Idil Adunyaa (FIFA) d himma filannoo  pireezdaantii Federeshinii Kubbaa Miilaa...

Read More

Oduu Haaraa Oduu Haaraa

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18949
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18   <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19     <#if i<6> 
20   <div style="clear:both;font-family: serif,ebcfont;"> 
21    
22 <img src="${img}" width="90" style="float:left;height:60px;margin-bottom:10px;margin-right:10px" /> 
23	<a href="${viewURL}"><p style="font-size:14px;margin-left:10px;color:#0e0e0e;margin-bottom:8px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
24</div> 
25  
26   
27  
28  
29 <#assign i=i+1> 
30 </#if> 
31</#if> 
32	</#if> 
33 
34</#list>