Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa

Jimmaa Abbaa Jifaar Taphattoota haaraa lama mallatteesifate.

OBN 10 01 11] Shaampiyooniin Liigichaa Jimmaa Abbaa Jifaar hanga yoonaatti taphattoota haaraa 11 mallatteesifatee jira. Shiree Indasillaasee Keessatti gahumsa Olaanaa mul'isuun gara Pirimiyeer...

Read More

Jimmaa Abbaa Jifaar Taphattoota haaraa lama mallatteesifate.

    [OBN 10 01 11] Shaampiyooniin Liigichaa Jimmaa Abbaa Jifaar hanga yoonaatti taphattoota haaraa 11 mallatteesifatee jira. Shiree Indasillaasee Keessatti gahumsa Olaanaa...

Read More

Dorgommii Gulaallii Waancaa Afrikaa Itiyoophiyaa fi Keeniyaan taphatan Abbaan Murtii Lammii Gambiyaa Paappaa Bakarii Gasamaa akka taphachiisan ibsameera.

  [OBN 10 01 11] Gulaallii Waancaa Afrikaa Marsaa 3ffaa Fulbaana 30 Itiyoophiyaa fi Keeniyaan Istaadiyeemii Bahardaaritti taphatan Abbaa Murtii Cimaa Afrikaa yeroo ammaa Gasamaatu...

Read More

Gareen Kubbaa Kubbaa Miilaa Itiyoophiyaa tapha Keeniyaa waliin qabuuf Fulbaana irraa eegaluun shaakallii akka taasisu himame.

[OBN 10 01 11]Gulaallii Waancaa Afrikaa bara 2019 Kaameeroon qopheessituuf tapha marsaa 3fffaa Istaadiyeemii Bahardaaritti Keeniyaa waliin kan taphatu garichi Taphattoota filatamanis beeksiseera. ...

Read More

Gareen Kubbaa Kubbaa Miilaa Itiyoophiyaa tapha Keeniyaa waliin qabuuf Fulbaana irraa eegaluun shaakallii akka taasisu himame.

  [OBN 10 01 11]Gulaallii Waancaa Afrikaa bara 2019 Kaameeroon qopheessituuf tapha marsaa 3fffaa Istaadiyeemii Bahardaaritti Keeniyaa waliin kan taphatu garichi Taphattoota filatamanis...

Read More

Waancaa mo’aa mo’attootaa Itiyoophiyaa Onkoloolessa 11 Istaadiyeemii Finfinneetti taphatama.

  [OBN 09 01 11]Federeeshiniin Kubbaa miilaa Itiyoophiyaa yeroo sagantaaleen dorgommii federeeshinichaa itti adeemsifaman xalayaa miidiyaaaf ergeen beeksise. Waancaa mo'aa mo'attootaa...

Read More

Kilabiin Kubbaa Miilaa Adaamaa Leenjisaa itti aanaa qaxare.

  [OBN 03 01 11] Magaalaan Adaamaa Ji'a tokkoon dura Sisaay Abirahaam qaxaruun isaa ni yaadatama; amma ammoo Leenjisaa itti aanaa kilabichaa Dagguu Dubbaalee qaxaree jira.Dagguun kilabii...

Read More

Oduu Haaraa Oduu Haaraa

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18949
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18   <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19     <#if i<6> 
20   <div style="clear:both;font-family: serif,ebcfont;"> 
21    
22 <img src="${img}" width="90" style="float:left;height:60px;margin-bottom:10px;margin-right:10px" /> 
23	<a href="${viewURL}"><p style="font-size:14px;margin-left:10px;color:#0e0e0e;margin-bottom:8px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
24</div> 
25  
26   
27  
28  
29 <#assign i=i+1> 
30 </#if> 
31</#if> 
32	</#if> 
33 
34</#list>