Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa

Gulaallii Waancaa Afrikaa bara 2019f Istaadiyeemii Bahaardaaritti Keeniyaa waliin kan taphatte Itiyopphiyaan Goolii malee qixa baate.

  [OBN 01 02 11 Adaamaa] Tooftaa taphaa 4-2-3-1 gara Dirree kan seenan Leenjisaan garee Biyyaalessaa Itiyoophiyaa Abrihaam Maabraatu taphattoota Seeraaliyoon injifatan keessaa Umad Ukurii...

Read More

Federereeshiniin Kubbaa miilaa Itoophiyaa sangantaa tapha Waancaa mo’aa mo’attootaa Itoophiyaa bara 2010 baasee jira.

  [OBN 29 01 11,Adaamaa] Shaampiyoonii Piriimiyeer Liigii fi mo'atanii darbuu kan walitti fidu waancaan mo'aa mo'attootaa Itoophiyaa kun Onkololeeessa 11 Istaadiyeemii  Finfinnetti ni...

Read More

Taphootaa waancaa Finfinnee kaleessa taphatamaniin Bahaardaar Walaayitaa Dichaa, Faasil immoo Jimmaa Abbaa Jifaar injifataniiru.

  [OBN 28 01 11, Adaamaa ] Waancaan Finfinnee 13ffaan sanabata darbee yoo eegalumu taphoota kaleessatiin bara kana gara Piriimeerliigii Itiyoophiyaatti kan guddate Baahardaar Walaayitaa...

Read More

Kilabiin Magaalaa Adaamaa taphattoota lama Mallatteesifate.

    [OBN 21 01 11,Adaamaa]:-Duulaa Mulaatuu fi Addisalam Dassaaleny Waliigaltee Waggaa lamaa Adaamaaf mallatteessaniiru. Kilabii Kubbaa Miilaa Bulchiinsa Magaalaa Naqamtee...

Read More

Raayyaan Ittisa biyyaa Waancaa Konfedereshiinii Afrikaa irratti hirmaachuusaa mirkaneeffate.

  [OBN 21 01 11,Adaamaa]:-Qiddus Goorgis waliin Hawaasaatti kan morkate Raayyaan ittisa biyyaa Peenaaliitiin injifachuun shaampiyoonii Waancaa Itiyoophiyaa ta'eera. Morkii daqiiqaa 90...

Read More

Waancaan Kaastil Kibbaa Onkolooleessa 1 eegalama.

  [OBN 16 01 11] Dorgommichi Waancaa Finfinneetti aanuun umrii dheeraa kan qabuufi eegalamuu Piriimiyer liigii dursee kan dorgomamuudha. Kilabonni Kibbaa Magaalaa Hawaasaa, Buna...

Read More

Tapha walakkaa xumuraa Waancaa Itiyoophiyaan Raayyaan Ittisa biyyaa Buna Itiyoophiyaa injifate.

  [OBN 16 01 11]Istaadiyeemii intarnaashinaalaa Hawaasaatti Buna Itiyoophiyaa waliin kan falmate Raayyaan Ittisa biyyaa goolii Miniluu Wandimmuu daqiiqaa 48ffaarartti galcheefiin 1fi 0'n...

Read More

Oduu Haaraa Oduu Haaraa

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18949
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18   <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19     <#if i<6> 
20   <div style="clear:both;font-family: serif,ebcfont;"> 
21    
22 <img src="${img}" width="90" style="float:left;height:60px;margin-bottom:10px;margin-right:10px" /> 
23	<a href="${viewURL}"><p style="font-size:14px;margin-left:10px;color:#0e0e0e;margin-bottom:8px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
24</div> 
25  
26   
27  
28  
29 <#assign i=i+1> 
30 </#if> 
31</#if> 
32	</#if> 
33 
34</#list>