Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa

Taphoota Piriimiyeer Liigii Itiyoophiyaa torbee 2ffaa kaleessaan Buna Itiyoophiyaa, Faasil fi Raayyaan Ittisaa yoo injifatan, Qiddus Giyoorgis Baahirdaariin mo’ame.

    OBN Onk 26, 2011- Dirreen ala Dadabiit waliin kan taphate Bunni Itiyoophyiaa gooliiwwan Alhasan Kaalushaa fi Suleeymaan Lokowaa galchaniin 2fi 0'n injifate. Dadabiit...

Read More

Sagantaan taphoota Piriimiyeer Liigii Itiyoophiyaa kan torbee 2ffaa lama yeroo hin murtoofneef dheerate.

  OBN Onk.23 2011- Taphoota torbee 2ffaa shan Roobii dhufu taphatamuuf saganteeffaman keessaa kan Jimmaa Abbaa Jifaar Raayyaa Ittisaa, akkasumas Adaamaan Q/Goorgis waliin taphatan yeroo...

Read More

Gareen Kubbaa miilaa Biyyaalessaa Itiyoophiyaa carraa dhiphaa gara Kaameroon imaluu qabu murteeffachuuf Sadaasa 9 Gaanaa waliin falmata.

  OBN Onk.23 2011- Waancaa Afrikaa bara 2019 Kaameroon qopheessituuf darbuuf taphoonni gulaallii ramaddii 5ffaa torbee 2 booda itti fufa. Gareen Biyyaalessa Itiyoophiyaa Waaliyaanis...

Read More

Jimmaa Abbaa Bunaa leenjisaa Mokonniin Baqqalaa qacaruu isaa beeksisee jira.

  OBN Onk. 22, 2011- Hirmaannaa Pirimiyeer Liigii Itoophiyaa bara 2011 argachuu morkii olaanaa taasisaa kan Jimmaa Abbaa Bunaa Mokonniin Baqqalaa walii galtee waggaa tokkootiif qacare. ...

Read More

Feestivaaliin Kubbaa miilaa Warreen gurraan hin dhageenyee guyyoota shaniif turu har'a Finfinneetti eegalama.

  OBN Onk. 20,2011- Feestivaala namoota gurraan hin dhageenyeef yeroo jalqabaaf qophaa'e kanarratti naannooleerraa gareewwan 6 ni hirmaatu. Bulchiinsi Magaalaa Dirree Dhawaa,...

Read More

Taphoota Waancaa Finfinnee Walakkaa xumuraa Kaleessa taphatamaniin Bunni Itiyoophiyaa fi Bahaardaar Xumuraaf gahan.

  [08 02 11,Adaamaa]:-Sa'aatii 8:00 irraa eegaluun Taphni Raayyaa Ittisa fi Bahaardar taphatan injifannoo Bahaardariin 3-2 goolabame. Barana Gara Pirimiyeer Liigii Itiyoophiyaatti kan...

Read More

Shamipiyooniin Itoophiyaa Jimmaa Abbaa Jifaar taphataa sarara fulduraa Bismark Hapiyaa waliin waggaa tokkoof waligaleera.

  [OBN 07 02 11,Adaamaa]:- Lammii Ganaa Bismaark Hapiyaa ji'a tokkoof yaaliif kilabicha waliin shakkalaa irra kan ture yemmuu ta'u gahuumsa gaarii muldhiseen kilabicha waliin waggaa...

Read More

Oduu Haaraa Oduu Haaraa

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18949
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18   <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19     <#if i<6> 
20   <div style="clear:both;font-family: serif,ebcfont;"> 
21    
22 <img src="${img}" width="90" style="float:left;height:60px;margin-bottom:10px;margin-right:10px" /> 
23	<a href="${viewURL}"><p style="font-size:14px;margin-left:10px;color:#0e0e0e;margin-bottom:8px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
24</div> 
25  
26   
27  
28  
29 <#assign i=i+1> 
30 </#if> 
31</#if> 
32	</#if> 
33 
34</#list>