Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa

Torbee 2ffaa Piriimiyeer Liigii Dubartoota Itiyoophiyaa Diviziyoona 1ffaatiin Hawaasaa kan keessummeesse Adaamaan qixa bahe.

  OBN Sad 24, 2011 – Istaadiyeemii  Abbabaa Biqilaa Adaamaatti Hawaasaa wajjiin kan morkate Adaamaa 1 qixa bahe. Kilaboonni lamaan taphasaanii torbee 1ffaan morkattoota isaanii...

Read More

Koreen Abbootii murtee Federeeshinii Kubbaa miilaa Itiyoophiyaa Abbaa murtee Geetuu Tafarraa ji’oota 18’f hojiirraa adabe.

  OBN Sad,20 03 11- Sababni adabamuu abbaa murtichaa tapha torbee 2ffaa Piriimiyeer Liigii Itiyoophiyaa istaadiyemii Gondoritti Faasilii fi Bulchiinsa Magaalaa Hawaasaa waliin...

Read More

Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa sagantaa taphoota Piriimiyeer Liigii Itoophiyaa kan torbee 4ffaa fi 5ffaaa ifa ta'e.

  OBN Sad, 19 03 11- Xalayaa Federeeshinichi  OBN'f ergeen taphoonni torbee 4ffaa tapha sanbata dhufu Yunivarsiitiin Walwaaloo Addigiraat Poolisii Kibbaa waliin taphataniin...

Read More

Tapha qixxeesituu Pirimiyeer Liigii Dubartootaa Itoophiyaa torbee 1ffaan kaleessa Arbaaminic Qidduusgorigiis mo'ateera.

  OBN Sad 18, 2011 Dorghoommiin kaleessa Istadiyeemii Finfinnetti  Qidduusgorigiis fi Arbaminici gidduutti taphame hawaaata ta'uu batulee Arbaminic goolii 1fi 0 mo'achuun milkaa'eera...

Read More

Taphoota torbee 3ffaa Piriimiyeer Liigii Itiyoophiyaatiin kaleessa Bulchiinsi Magaalaa Adaamaa qixa yoo bahu, Hawaasaan injifateera.

  OBN Sad 17, 2011 - Sihuul Shiree waliin taphachuuf gara Tigraay kan imale Adaamaan goolii malee qixa bahe. Torbee 1ffaan Jimma Abbaa Jifaariin injifatamee tapha qixxeessituu tokko kan...

Read More

Gareen Biyyaalessaa Itiyoophiyaa Umrii 23 Gadii gitashee Somaaliyaa goolii 4fi 0’n injifatte.

  OBN Sad 06, 2011 - Biyyoonni Afrikaa garee biyyaaleessa umrii 23 gadii hirmaanna Olompikii bara 2020 argachuuf taaissan itti fufaniiru. Haaluma Kanaan, kaleessa Istaadiyeemii...

Read More

Gareen Biyyaalessaa Itiyoophiyaa Umurii 23 gadii Somaaliyaa keessummeessa.

                       OBN Sad 05, 2011 -  Gulaallii Olompikii Marsaa jalqabaa  Zoonii Afrikaan taphatasaa jalqabaa kan...

Read More

Oduu Haaraa Oduu Haaraa

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18949
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18   <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19     <#if i<6> 
20   <div style="clear:both;font-family: serif,ebcfont;"> 
21    
22 <img src="${img}" width="90" style="float:left;height:60px;margin-bottom:10px;margin-right:10px" /> 
23	<a href="${viewURL}"><p style="font-size:14px;margin-left:10px;color:#0e0e0e;margin-bottom:8px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
24</div> 
25  
26   
27  
28  
29 <#assign i=i+1> 
30 </#if> 
31</#if> 
32	</#if> 
33 
34</#list>