Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa

Taphoonni Kilaboonni Naannoo Amaaraa fi Tigiraay waliin qaban sagantaa baheen akka dorgomaman Federeshiniin Kubbaa Miilaa Itiyoophiyaa beeksise.

  OBN Mud,25 04 11- taphni torbee 9ffaa Walwaaloo fi Faasil waliin qaban Dilbata dhufu  maqaleetti ni dorgomama. Federeshinichi Xalayaa Miidiyaaleef ergeen hoggantootni olaanoon...

Read More

Taphoonni qixxeesituu Piriimiyeer Liigii Itoophiyaa lama kaleessa taphatamaniiru.

  Taphoonni qixxeesituu Piriimiyeer Liigii Itoophiyaa lama kaleessa taphatamaniiru.   OBN Mud,18 0411- Dirree Dhawaan Poolisii Kibbaa waliin dirree isaaratti goolii tokko qixaan...

Read More

Pirimiyeer Liigii Itiyoophiyaa torbee 7ffaan tapha tokko kaleessaa keessummeesseera.

  OBN Mud,15 04 11- Maqalee 70 indertaan Qiddus Giyoorgis keessummeessuun walitti aansee yeroo 3ffaaf qixa bahe. Taphichaan kilaboonni lameenuu morkii wal madaalaa kan taasisan yoo ta'u...

Read More

Shaampiyooniin Itoophiyaa Jimmaa Abbaa Jifaar dorgommii Shaampiyoons Liigii Afriikaatiin ala ta’e.

  OBN 15 04 11- Abbaan jifaar tapha deebii Isteediyemii Finfinneetti taasise goolii 1fi 0'n injifatus hin milkoofne. Leenjisaan I/Aanaa garichaa Yesuuf Alii carraawwan goolii uumne...

Read More

Leenjisaan Jimmaa Abbaa Jifaar Zamaariyaam Woldegiyoorgis gara hojiisaaniitti deebi'an.

    OBN Mud,11 04 11-Leenjisichi erga Chaampiyoonsi Liigii Afrikaa irratti hirmaatanii deebi`anii guyyoota lamaan darbaniif Mindaansaanii ji'a shanii akka hin kaffalamneef ibsuun...

Read More

Federshiniin Kubbaa miilaa Itiyoophiyaa Guyyaa Taphoonni qixxeesituu Pirimiyeer Liigii Itiyoophiyaa itti taphataman beeksiseera.

  OBN Mud,11 04 11-Sababoota gara garaan taphoota liigichaa 13 osoo hin taphatamiin hafan keessaa muraasni guyyan itti dorgomaman beekameera. Haaluma Kanaan  Muddee 17 guyyaa...

Read More

Pirimiyeer Liigii Itiyoophiyaa Torbee 6ffaan Kilabiin Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa injifannoosaa bara kanaa jalqabaa galmeessise.

  OBN Mud, 08 04 11- Istaadiyeemii Abbabaa Biqilaa Adaamaatti Maqalee 70 indertaa kan keessummeesse Adaamaan goolii 3-1 injifate. Adaamaan Goolii Daqiiqaa  39ffaatti Addis Hintsaa...

Read More

Oduu Haaraa Oduu Haaraa

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18949
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18   <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19     <#if i<6> 
20   <div style="clear:both;font-family: serif,ebcfont;"> 
21    
22 <img src="${img}" width="90" style="float:left;height:60px;margin-bottom:10px;margin-right:10px" /> 
23	<a href="${viewURL}"><p style="font-size:14px;margin-left:10px;color:#0e0e0e;margin-bottom:8px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
24</div> 
25  
26   
27  
28  
29 <#assign i=i+1> 
30 </#if> 
31</#if> 
32	</#if> 
33 
34</#list>