Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa

Pirimiyeer Liigii Dubartootaa Itiyoophiyaa taphoota kaleessaan Adaamaa fi Dirree Dhawaan morkattotasani injifatan.

  OBN Amj.20 05 11- Istaadiyeemii Abbaabaa Biqilaa Adaamaatti Xirat Korporeet waliin kan taphate Adaamaan goolii 2-0 injifate. Adaamaaf seenaaf Waaqumaa goolii 1 galchuun taphattuu...

Read More

Pirimiyeer Liigii Itiyoophiyaa torbee 13ffaan Jimmaa Abbaa Jifaar yoo injifatu Adaamaan qixa bahe.

  OBN Amj.20 05 11- Istaadiyeemii Finfinneetti Buna Itiyoophiyaa waliin kan taphate Jimmaa Abbaa Jifaar Goolii 1-0 injifateera. Goolii Injifannoo Jimmaa Aschaaloo Girmaatu Daqiiqaa...

Read More

Piriimiyeer Liigii Itiyoophiyaa torbee 12ffaan Kaleessa Walaayittaa Diichaa kan simate Jimmaa Abbaa Jifaar goolii 2fi 0'n injifate.

  OBN 17 05 11- Barana yeroo 2ffaaf deeggartootasaa duratti kan taphate Abbaan Jifaar dirreesaatti injifannoosaa jalqabaat galmeessise. Jimmaa Abbaa Jifaar daqiiqaa 38ffaatti goolii...

Read More

Pirimiiyeer Liigiii Itoophiyaa torbee 12ffaan dursaan Liigichaa Bunni Itoophiyaa Maqalee 70 Andertaan 1 fi 0 mo’ame

  OBN Amaj,15 05 11 Piriimiyeer Liigii Itoophiyaa torbee 12ffaan taphoota sadii taphatamanin, Maqallee 70 Andertaa Buna Itoophiyaa simachun, goolii Amaanu'el G/Mikaa'el rukkuttaa...

Read More

Taphoonni torbee 11ffaa Piriimiyeer Liigii Itiyoophiyaa har’aa eegaluun hanga torbee har’aatti itti fufuun ni taphatamu.

  OBN 09 05 11- Guyyaa sa'aatii 9lii eegaluun B/M/Dirree Dhawaa Qiddus Giyoogis waliin morkatan  ni eegama. Torbee 10ffaan D/Dhawaan Adaamaan mo'ame gara injifannootti deebi'uuf,...

Read More

Torbee 9ffaa Piriimiyeer Liigii Dubartoota Itiyoophiyaan Adaaman Arbaaminci simatee injifachuun morkiisaa cimsateera.

  OBN Amaj,06 05 11- Istaadiyeemii Abbabaa Biqilaa Adaamaatti Arbaaminci kan simate Adaamaan goolii 3fi 1'n injifate. Kaleessa Diviziyoona 1ffaan tapha 6ffaa kan injifate Adaamaan, 2...

Read More

Piriimiyeer Liigii Itiyoophiyaa torbee 10ffaan kaleessa taphoonni sadeenuu haala walfakkaatu goolii 1fi 1’n qixa xumuraman.

  OBN Amaj,06 05 11- Dirreen ala Buna Sidaamaa waliin kan taphate  Bunni Itiyoophiyaa goolii Abubakar Nasruu daqiiqaa 47ffaatti galcheen dursaa ture. Ta'us taphni xumuramuuf...

Read More

Oduu Haaraa Oduu Haaraa

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18949
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18   <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19     <#if i<6> 
20   <div style="clear:both;font-family: serif,ebcfont;"> 
21    
22 <img src="${img}" width="90" style="float:left;height:60px;margin-bottom:10px;margin-right:10px" /> 
23	<a href="${viewURL}"><p style="font-size:14px;margin-left:10px;color:#0e0e0e;margin-bottom:8px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
24</div> 
25  
26   
27  
28  
29 <#assign i=i+1> 
30 </#if> 
31</#if> 
32	</#if> 
33 
34</#list>