Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa

Ispoorteessitoonni 213 sababii umriin dorgommii Hawaasaarraa ittifaman

Ispoorteessitoonni 213 sababii umriin dorgommii Hawaasaarraa ittifaman   [Dhrtvo 23 12 2008] Ispoorteessitoonni 213 sababii umriin dorgommii Hawaasaarraa ittifaman. ...

Read More

Luusiiwwan har’a galgala gara Aljarsitti qajeelu

Gareen biyyaalessaa kun torban darbee jalqabee taphattoota 25 qabachuun Isteediyamii Finfinneetti qophii taasisaa turee, har'a ganama taphattoota 20 gara Aljeers dhaqan qabachuun shaakaleera. ...

Read More

Kilabiin kubbaa miilaa Dadabiiti adda durummaa Qidduus Giyoorgiis fudhateera

Morkiiwwan lama har'a tapha torban 13ffaatiin taasifamaniin dorgommiin piriimeer liigii Itiyoophiyaa itti fufee ooleera. Akkaatuma kanaan kilabiin kubbaa miilaa Arbaaminciifi Magaalaa...

Read More

Luusiiwwan Aljeeriyaan injifataman

Luusiiwwan gitasaanii Aljeeriyaatiin qabxii 1 fi 0n moo'aman. Tapha Isteediyamii Istaad Omaar Hamaadiitti geggeeffame daqiiqaa 60ffaa irratti Daliilaa Zeerookee Aljeeriyaadhaaf goolii...

Read More

Oduu Haaraa Oduu Haaraa

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18949
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18   <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19     <#if i<6> 
20   <div style="clear:both;font-family: serif,ebcfont;"> 
21    
22 <img src="${img}" width="90" style="float:left;height:60px;margin-bottom:10px;margin-right:10px" /> 
23	<a href="${viewURL}"><p style="font-size:14px;margin-left:10px;color:#0e0e0e;margin-bottom:8px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
24</div> 
25  
26   
27  
28  
29 <#assign i=i+1> 
30 </#if> 
31</#if> 
32	</#if> 
33 
34</#list>