Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa

Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaan Dadabiitii fi Magaalaan Adaamaa qabxii buusan

    [Dhrtvo 27 04 2009]Taphoonni Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa torban 9ffaa har'a magaalota gara-garaa keessatti geggeeffamani jiru. Finfinnee irratti Itiyoo...

Read More

Taphoota Pirimerliigii Itoophiyaa torbee 9ffaan har'aarraa eegalee taphatama

[DHRTVO 26 04 09]:- Taphoota Pirimerliigii Itoophiyaa torbee 9ffaan har'a, kamisaafi Jimaata kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti taphatamaniin jijjiramni qabxiifi sadarkaa ...

Read More

Sambata Adaamaa fi Dedebit morkattoota isaanii injifachuun dursummaa liigichaa fudhatani jiru.

    [Dhrtvo 24 04 2009]Taphoota piriimiyer liigii Itiyoophiyaa torbee 8ffaan Q/goorgis darbii Shaggariin Buna Itiyoophiyaan mo'amee gara sadarkaa 3ffaatti gad-siqeera. Sambata...

Read More

Tapha guutuu dubartoota Itiyoophiyaa 2ffaan Oromiyaan shaampiyoona taate.

  [Dhrtvo 18 04 2009]Tapha guutuu dubartoota Itiyoophiyaa 2ffaa naannoo uummattoota Harariitti guyyoota saddeetiif dorgomameen Oromiyaan shaampiyoona taate. Tapha kanarratti...

Read More

Injifannoon kan ittii fagaate Bunni Itiyoophiyaa bor Buna Sidaamaa waliin taphata

    [Dhrtvo 30 03 2009] Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa torban 5ffaa borii fi iftaan itti-fufee geggeeffama. Hanga yoonaa tapha kamiyyuu injifachuu kan...

Read More

Ijaarsi istaadiyamii biyyaalessaa Boolee harka 20rra ga’ee jira

    [Dhrtvo 30 02 2009] Ijaarsi istaadiyamii biyyoolessaa Boolee harka 20 irra ga'ee jira. Ijaarsi istaadiyamichaa ega jalqabee ji'oonni 10 lakkaa'amaniiru. ...

Read More

Dizaayiniin jalqabaa Isteediyemii Idil-Addunyaa Adaamaa Mariidhaaf dhiyaate.

[Dhrtvo 23 02 2009]Istaadiyeemiin Idil-Adduunyaa Adaamaa piroojaktoota gurguddoo Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin karoorfaaan keessaa isa tokkoodha. Dizaayinii jalqabaa istaadiyeemii...

Read More

Oduu Haaraa Oduu Haaraa

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18949
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18   <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19     <#if i<6> 
20   <div style="clear:both;font-family: serif,ebcfont;"> 
21    
22 <img src="${img}" width="90" style="float:left;height:60px;margin-bottom:10px;margin-right:10px" /> 
23	<a href="${viewURL}"><p style="font-size:14px;margin-left:10px;color:#0e0e0e;margin-bottom:8px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
24</div> 
25  
26   
27  
28  
29 <#assign i=i+1> 
30 </#if> 
31</#if> 
32	</#if> 
33 
34</#list>