Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa

Sadarkaa ji’aa FIFAn baasun Itiyoophiyaan 24n gadi buutetti

      [OBN 05 01 2010] Sadarkaa kubbaa miillaa biyyootaa Waldaan Kubbaa Miillaa Addunyaa(FIFA) ji'aan baasun Itiyoophiyaan sadarkaa 24'n gadi buutetti. ...

Read More

Gareen duubartoota Itiyoophiya ummuri 20 gadii taphaa guulalii Keeniyaa waaliin qabaniif qophii itti fuufan jiru.

  [Dhrtvo 01 13 2009]Wancaa Duubaratoota Adunyaa Ummurii 20 gadii baraa 2018 Francitti qopha'a. Itoophiyaanis Guulalii jalqaabaa Keeniyaa waliin ni taphatii. Lenjiisaa Teewwoodirroos...

Read More

Baankiin Daldalaa Itiyoophiyaa garee kubbaa miillaa dhirotaa isaa diige

      [Dhrtvo 01 13 2009] Waldaan Ispoortii Baankii Daldalaa Itiyoophiyaa garee kubbaa miillaa dhiirotaa isaa diiguusaa beeksise. Waldaan...

Read More

Kana booda federeeshinicha amanuun rakkisaadha –Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii Oromiyaa

      [DhRTVO 07 12 2009] Taphni priimiyar liigii Ityoophiyaa 30ffaan Waxajjii 17 morkatamee ture dubbii cimseera. Taphni Kilaba Bulchiinsa Magaala Hawaasaa...

Read More

Magaalaan Jimmaa leenjisaa G/madihin Haylee mindeesse

      [Dhrtvo 23 11 2009] Kilabiin haaraa priimiyar liigii Ityoophiyaatti makame; magaalaan Jimmaa leenjisaa G/madihin Haylee leenjisummaan mindeesse. ...

Read More

Magaalaan Jimmaa taphattoota lama jijjiirran fudhatee jira

      [Dhrtvo 16 11 2009] Liigii olaanaa Itiyoophiyaa bara 2009 adda durummaan xumuree seenaasaa keessatti yeroo jalqabaatif priimiyar liigii...

Read More

Priimiyar liichaan Q/goorgiis waancaa yoo kaasu kilaboonni 3 kilabichaa ba’ani jiru

      [Dhrtvo 18 10 2009]Priimiyar liigiin Itiyoophiyaa bara 2009 taboota xumuraa har'a gaggeeffamaniin dhuma argateera. Taboonni torbee 30ffaa...

Read More

Oduu Haaraa Oduu Haaraa

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18949
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18   <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19     <#if i<6> 
20   <div style="clear:both;font-family: serif,ebcfont;"> 
21    
22 <img src="${img}" width="90" style="float:left;height:60px;margin-bottom:10px;margin-right:10px" /> 
23	<a href="${viewURL}"><p style="font-size:14px;margin-left:10px;color:#0e0e0e;margin-bottom:8px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
24</div> 
25  
26   
27  
28  
29 <#assign i=i+1> 
30 </#if> 
31</#if> 
32	</#if> 
33 
34</#list>