Back

Ziinaddiin Ziidaan: Ogganaa Riil Maadriid shaampiyoon Liigii mo'atanii guyyoota shan booda gadhiisuuf

[OBN 24 09 2010]:- Ziinaddiin Ziidaan shaampiyoonsi Liigii mo'atanii guyyoota shan booda kilabicha 'sagalee biraa barbaachisa' jechuun maanajara Riil Maadriid ta'uun akka hin hojannee beeksiseera.

Ziidaan garee gaazexeessitoottaatti akka himetti, 'waanti hundinu ni geeddarama' anis kanaafan murtee kana taasisee jedheera.

''Kilabii kana nan jaaladha,'' jedhee jiras.

''Kanan yaaduuf gareen kun mo'achuu akka itti fufuudha, garuu jijjiirama akka barbaanuun yaada, sagalee addaafi tarsiimoo biraa.''

''Warra keessatti hirmaatan hundaafis kun yeroo sirriidha- fakkeenyaaf anaafi, garichaaf, kubaaniyaafis.

Ziidaan namni umurii waggaa 45, erga Raafaa'eel Beniteez hari'atamanii booda aangootti dhufuun xaboota 149 ogganeera.

Innis garee Riil Maadriidiin moo'icha 104 fi walqixa 29 akkasumas waancaawwan 9 akka mo'atan dandeessiseera, haala mo'ichasaaniis %69.9 irraan gaheera.

Haa ta'u malees, Riil Maadriid Laa Ligaa bara 2017-18 sadarkaa sadaffaa ta'uun qabxiiwwan 17'n shaampiyoonaa duuba ta'ee xumureera.

Kanaafii Riil Maadriid yeroo waggoota shanii keessatti manajara isaanii arfaffaa barbaaddachuufiidha.

Ziidaan baatii Guraandhalaa keessa 'akka waan kana caalaa gumaachu hin dandeenyee yoo itti dhagahame'' akka gadhiisu himee ture.


Isportii Isportii

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18949
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18   <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19     <#if i<6> 
20   <div style="clear:both;font-family: serif,ebcfont;"> 
21    
22 <img src="${img}" width="90" style="float:left;height:60px;margin-bottom:10px;margin-right:10px" /> 
23	<a href="${viewURL}"><p style="font-size:14px;margin-left:10px;color:#0e0e0e;margin-bottom:8px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
24</div> 
25  
26   
27  
28  
29 <#assign i=i+1> 
30 </#if> 
31</#if> 
32	</#if> 
33 
34</#list>