Asset Publisher Asset Publisher

Back

Waldaan Federeeshinoota Atileetiksii Adduunyaa IAAF Yaa'ii Qatar Dohaatti taa'een Olompiikii Tookiyoo bara 2020tif Sangataa Miinimaa fi Ulaagaa hirmaannaa haaraaa raggaase.

 

OBN Bit. 03, 07 11- Manni Maree Waldaa Federeeshinoota Atileetiksii Adduunyaa IAAF Yaa'ii  216ffaa Qatar Dohatti taa'een Olompiikii Tookiyoo bara 2020 tiif ulaagaa hirmaannaa lama raggaaseera.

Kana dura sagantaa waldichi baasurratti hundaa'uun atileetiin Minimaa fageenya ittiin dorgomuu guute hirmaannaa argachaa akka ture ni beekama.

Kun akkuma jirutti ta'ee atileetiin sangantaa waldichi minimaaf teessisse keessatti minimaa osoo hin guutiin hafee fi xumura gulaallii sanaratti sadarkaan inni fageenyaa sanaan IAAF kennamuuf fooyyee kan ta'u, taanaan hirmaannaa dorgomichaa ni argata.

Manni Marichaa sagantaaa gullaallii dorgommilee sadiif raggasiseera.

Shaampiyoonaa atileetiksii adduunyaa mana keessaa Nanjing bara 2020, Shaampiyoonaa walakkaa maaraatoonii adduunyaa Poland Gidiynia bara 2020, akkasumas shaampiyoonaa Tarkaanfii Minisk bara 2020 Beelaarus irratti  dorgomamuun atileetiin miinimaa guute hirmaannaa Olompiikii Tookiyoo bara 2020 ni mirkaneeffata.