Asset Publisher Asset Publisher

Back

Taphoota Waancaa Finfinnee Walakkaa xumuraa Kaleessa taphatamaniin Bunni Itiyoophiyaa fi Bahaardaar Xumuraaf gahan.

 

[08 02 11,Adaamaa]:-Sa'aatii 8:00 irraa eegaluun Taphni Raayyaa Ittisa fi Bahaardar taphatan injifannoo Bahaardariin 3-2 goolabame.

Barana Gara Pirimiyeer Liigii Itiyoophiyaatti kan ol guddate Bahaardaariif Fiqiremikael Alamuu, Girmaa Disaasaa fi Maaraakii Warquu goolii sadan galchan.

Raayyaa Ittisa Biyyaaf Addisuu Tasfaayee fi Aqileesiyaas Girmaatu galche.Kanaanis Bahaardaar xumuraaf gaheera.Girmaa Disaasaa taphataa cimaa tapha kanaa ta'uun badhaafameera.

Sa'aatii 11tti kan eegalame Morkiin Jimmaa Abbaa Jifaariif Buna Itiyoophiyaa Buna Itiyoophiyaa xumuraaf qaqqabsiiseera.

Bunni Itiyoophiyaa gooliiwwaan Daqiiqaa 8ffaatti Toomaas Simiratuu,15ffaatti Abubakar Nasiruu galchaniin boqonnaa bahan.

Boqonnaa booda daqiiqaa 52ffaarratti Aschaaloo Girmaa Peenaaliitiin gareesaaa duraaniirratti goolii galcheen 2-1tti dhiphisee ture. Jimmaa Abbaa Jifaar Boqonnaa booda caalmaa taphaa fudhachuun goolii dabalataa galchuuf irra deddebiin yaaliin taasisaa ture hin milkoofne.Taphataan Sarara ittisaa Buna Itiyoophiyaa Takkaaliny Dajanee taphataa cimaa taphichaa ta'uun badhaafameera.