Back

Taphni Piriimiyari Liigiin Itoophiyaa torbee xumuraa har’aa eegalee Taphatama.

[OBN 06 11 2010]:- Taphni Piriimiyari Liigii Itoophiyaa torbee xumuraa har'a irraa eegalee hanga Dilbatatti taphatama.

Taphoota har'a taphatamaniis istaadiyeemii Finfinneetti ganama sa'aa 4 irratti Makkalaakayaa fi Daddabit akkasumas Bunni Ityoophiyaa fi Maqaleen sa'aa 8 irratti waliin falmatu.

Borus itti fufee taphoonni 4 sa'aatii walfakkaataa 9 irratti istaadiyeemii magaalota naannolee fi Finfinneetti kan taphataman ta'a.

Haaluma kanaan Waldiyaa fi Walaayittaa Diichan istaadiyeemii Sabbataati, Walwaaloo fi Dirre Dhawaan istaadiyeemii Addigiraatiitti,Eleektirikii fi Bunni Sidaamaa istaadiyeemii Finfinneetti akkasumaas Arbaamincii fi Faasil istaadiyeemii Arbaamincitti tapha xumuraa taphatu.

Dilbata taphni hawwii guddaan eeggamu fi kilabiin waancaa kaasu adda bahu istaadiyeemii Jimmaa fi Finfinneetti sa'aa 8 irratti taphatama.

Jimmaa Abbaa Jifaar dirree isaa irratti Adaamaa kan simatu yoo ta'u, haaluma walfakkaatun Qiddus Giyoorgis magaala Hawaasaa Finfinneetti simata.

Qiddus Giyoorgisii fi Jimmaa Abbaa Jifaar qabxii fi goolii walqixaan duursaa kan jiran waan ta'eef tapha xumuraa Dilbata taphataniin eenyu akka waancaa kaasu kan beekkamu ta'a.


Isportii Isportii

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18949
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18   <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19     <#if i<6> 
20   <div style="clear:both;font-family: serif,ebcfont;"> 
21    
22 <img src="${img}" width="90" style="float:left;height:60px;margin-bottom:10px;margin-right:10px" /> 
23	<a href="${viewURL}"><p style="font-size:14px;margin-left:10px;color:#0e0e0e;margin-bottom:8px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
24</div> 
25  
26   
27  
28  
29 <#assign i=i+1> 
30 </#if> 
31</#if> 
32	</#if> 
33 
34</#list>