Asset Publisher Asset Publisher

Back

Tapha qixxessituu Piriimeer Liigii Itoophiyaa torbee 11ffaan har’a Jimmaa Abbaa Jifaar Isteediyeemii Tigraayitti Maqalee 70 Indartaa waliin taphata.

 

OBN 21 06 11- Abbaan Jifaar tapha kana kan injifatu taanan qabxii 23'n sadarkaa 9ffaaarraa gara 6ffaatti siiqa. Kilabichi bara darbee marsaa jalqabaa qabxii 25niin kan xumureerraa qabxii tokko  qofaan dubaatti hafuun marsaa kana ni xumura.

Liigicha dursaa kan jiru Maqalee 70 Indarta injifannaan garaa garummaa qabxii Buna Sidaamaa waliin qabu gara  5tti baldhifachuun marsaa jalqabaa qabxii 35'n goolaba.

Gabra Madin Hayileetin kan leenji'u Maqalee 70 Indarta bara kana dirree issatti kan hin moo'amne yoo ta'u, taphoota 14 hanga ammaa taphateen 10'n injifachuun imala shaampiyoonimmaa miidhagfachaa jira.

Abbaan Jifaar taphoota bara kana dirreen ala taphate keessaa Adaamaa fi Buna Itoophiyaaa kan injifateen alatti, dirreen ala injifatee hin beeku.

Gama Abbaa Jifaar goolii eegaa kilabichaa Zarihun Tadaaddalaa  hin taphatu, Maqaleedhaa Saamu'eel Saalisoo, Hayidar Sharafaa, Ashannaafii Habtu fi Achempong Amos  miidhamaan kilabicha hin tajaajilan. Taphichi sa'aatti 9:00 irraa eegalun Istaadiyyemmi Tigraayitti taphatama.