Asset Publisher Asset Publisher

Back

Shaampiyoona atiileetksii Itoopiyaa marsaa 7ffaa umrii 20 gadii Assalatti doorgomamaa tureen Oromiyaan koorniyaa lamaninuu shampiyooni ta'un xumure.

 

                              

OBN Amj.20 05 11- Amajii15-19 Istaadiyeemii magariisaa Assallaatti dorgomameen  dorgomama ture kanan  atiileetooni 896 gosa dorgomii 42 n doorgooma turaaniiru.

Guyyaa Xumuraa Shaampiyoonii kanaa dorgommiiwwaan 14 xumura argatanii jiru. Oromiyaan Meedaaliyaa warqii shan argachuun olaantummaan mul'iseera.

Doorgomii kanan naanoo Oromiyaa koorniyaa dhiiraatiin walumaagalatti meedaaliyaawaan 187n,1ffaa,Bunni siidamaa meedaaliyaawaan 119 n 2ffaa,Rayyaan ittisa biyyaa immoo meedaaliyaawaan 86n 3ffaadha.

dubartootan Oromiyaan meedaaliyawaan 146 , 1ffaa baankiin daldalaa Itoopiiyaa fi Rayyaan ittisaa biyyaa meedaaliyawaan 85 fi 86 argachuun walduura duubaan 2 fi 3 ffaan xumuran.Ripoortara keenya Andinnat Biraanuutu gabaase.