Asset Publisher Asset Publisher

Back

Pirimiyeer Liigii Itiyoophiyaa torbee 13ffaan Jimmaa Abbaa Jifaar yoo injifatu Adaamaan qixa bahe.

 

OBN Amj.20 05 11- Istaadiyeemii Finfinneetti Buna Itiyoophiyaa waliin kan taphate Jimmaa Abbaa Jifaar Goolii 1-0 injifateera. Goolii Injifannoo Jimmaa Aschaaloo Girmaatu Daqiiqaa 63ffaatti galche.

Taphoota lama walitti aansee kan injifate Jimmaa Abbaa Jifaar taphoonni qixxeessituu shan osoo isa hafanuu qabxii 12 sadarkaa 10ffaatti dhufeera.

Kaleessa Gara Gondar kan imale Adaamaan kilabiin kubbaa Miilaa Bulchiinsa Magaalaa Faasil waliin goolii malee qixa bahe.

Adaamaan barana taphoota 12 taphate keessaa 5 injifatee 4 qixa bahuun sadiin moo`ameera.Kilaboonni lamaan garaa garummaa qabxii qabaniin sadarkaa 5ffaafi 6ffaan itti fufaniiru.

Gara Adigraat kan imale Qiddus Giyoorgis goolii 1-0 injifachuun milkiin deebi`e.Goolii injifannoo Goorgis Mirkaneessite Saladdin sayid Daqiiqaa 65ffaarratti galche.

Taphoota shaman darbe Walitti aansee kan injifate Qiddus Giyoorgis gara sadarkaa 1ffaatti ol dhufeera.Poolisiin kibbaa dirree ofirraatti Maqalee 70 Indertaan goolii 2-0 moo`ameera.

Amaanu`el G/Kidaanii fi Yaared Kabbadaa goolii lamaan Maqaleef galchanii jiru.