Asset Publisher Asset Publisher

Back

Maratoonii Dubaay bara Kanaan atileetoonni Itoophiyaa Kanaan dura dorgoommicha mo'atan Lammii Biraanuu fi Warqinash Dagafaa akka hirmaatan koreen dorgoommichaa beeksiise.

 

OBN Amaj,02 05 11- Maratoonii Dubaay  irraatti atileetoonni Itoophiyaa olaantummaa kan qaban yemmuu ta'u bara kanaas morkii  UAE tti ammajjii 25 dorgoomaamu irraatti bara 2015 dorgoommicha  kan mo'ate Lammii Biraanuu akka  hirmaatu koreen dorgoommichaa  beeksiise.

Morkiin waldaa Federeshinoota addunyaa IAAF sadarkaan warqii kennameef kun bara kana bakka motoon UAE tti argamaniitti waggaa 20ffaa isaa kabajama waan ta'eef morkii kana duran adda jedhameera.

Lammii biraanuu Fulbaana darbe maratoonii  Hengizyaan Chaayinaatti dorgoomame sa`aatii mo'achuun gahuumsa gaarii irratti argama.

Bara 2015 dorgoommii kana sa'atii 2:05:28 kan mo'ate yemmuu ta`uu bara 2016 immoo saaatii 2:04 :33 atileetuma Itoophiyaa Tasfayee Abarratti aanuun 2ffaa bahe.

Morkii dubartootaan immoo bara 2017 shamipiyoonii dorgoommichaa kan taate Warqinash Degefaa atileetoota  sa'aatii foyya'aa qabachuun bara kana eegaman keessaatti argamitti.

Warqinash maratoonii sa'aatii 2 :19;  53 xumuritee sa'aatii foyya'aa mataa ishee qabdi.

Maratoonii Dubaay kana atileetiin mo'ate dollar Amerikaa kuma 200 kan argatu yemmuu ta`u bara dubaraan 2007 , dhiiraan immoo bara 2012 bood walitti anisuum koorniyaa lamaniinuu kan mo'atan atileetootuma Itoophiyaati.