Back

Maraatoonii Laandaan irratti Atileetonni Keeniyaa ol'aantummaan injifatan.

MARAATOONII LAANDAAN
 
[OBN 14 08 2010] Maraatoonii Laandaan irratti Atileetonni Keeniyaa ol'aantummaan injifatan.
Dubartootan Cheeriyoot tokkoffaan yoo xumurtuu, Dhiiran Eli'ud Kipichoongeen tokkoffaan xumuree jira. Atileeti Xurunaash Dibaabaa fi Qanaanisaa Baqqalaan hin milkoofne. Atileetiin Itiyoophiyaa gannaa 21 dhiiran dorgommii kana sadarkaa lammaffaan xumure. Atileetiin Gireet Biriteen Mofaaran Sadarkaa 3ffaan xumure.

Isportii Isportii

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18949
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18   <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19     <#if i<6> 
20   <div style="clear:both;font-family: serif,ebcfont;"> 
21    
22 <img src="${img}" width="90" style="float:left;height:60px;margin-bottom:10px;margin-right:10px" /> 
23	<a href="${viewURL}"><p style="font-size:14px;margin-left:10px;color:#0e0e0e;margin-bottom:8px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
24</div> 
25  
26   
27  
28  
29 <#assign i=i+1> 
30 </#if> 
31</#if> 
32	</#if> 
33 
34</#list>