Asset Publisher Asset Publisher

Back

Maaraatoonii Mumbai bara 2019 guyyoota 12 booda dorgomamu iratti atileetonni Itoophiyaa Abarraa Kumaa fi Amaanee Goobanaa tilmaama injifannoo argataniiru.

 

OBN Mud,30-04-11- Maaraatooniin Mumbai bara 2019 marsaa 16ffaan guyyooota 12 booda Indiyaatti ni dorgomama.

Shaampiyooniin dorgomichaa Amaanee Goobanaa shaampiyoonummaa ishee irra deebi'uu  akka danddeessu qopheesitoonni dorgomichaa tilmaama duraa kennaniifi jiru.

Shaampiyoonin dorgomichaa bara 2016 Shukoo Ganamoo, bara darbe sadarkaa 3ffaan kan xumurte yoo ta'u, morkattuu cimtuu akka taatu eegama.

Dorgommii kana bara darbe sadarkaa 4ffaan kan xumurte Birqee Dabalee dabalatee Dinqinash Mekash  atileetota Itoophiyaa dorgommii kanaan qooda fudhataniidha.

Morkii dhiiraan Abarraa Kumaa tilmaama injifannoo argateera. Shuumii Dachaasaa fi Aychew Bantie atileetota biroo Itoophiyaadhaa hirmaataniidha.

Atileetonni afur sa'aatii 2 daqiiqaa 8 gadi, akkasumas atileetonni 11 sa'aatii sa'aatii 2 fi daqiiqaa 9 qadi qaban dorgomicharatti ni hirmaatu. Doolarri kuma 400 fi kumni shan badhaasaf qophaa'era.