Asset Publisher Asset Publisher

Back

Maanchistar Yuunaayitid ji'a ulfaataa dabarsuu akka danda'u taphataan Kilabichaa Yuhaan Maataan dubbate

.

[08 02 11,Adaamaa]:-Sanbata dhufu tapha cimaa Pirimiyeer Liigii Ingilaandi torbee 9ffaatiin gara Istaanfoordi Biriji imalee Cheelsii Waliin morkata.

Cheelsiidhaan qabxii 7 caalamee 8ffaa irra jiraachuunsaa tapha kana itti ulfeessa jedhameera.

Kibaxata dhufu  Chaampiyoonsi Liigii Kilaboota Awurooppaan Juveentus waliin taphata.tapha deebii Juveentuus waliin Turiinitti taphatee guyyaa 4 booda Maanchistar siitii waliin morkii cimaatu isa eeggata.

Maanchistar yuunaayitid barana taphoota Liigichaa 3 mo'ameera.

Kana ilaalchisuun yaada kan kenne Maataan taphoota kanneniin qabxii gaarii yoo galmeessifne ji'a gaarii dabarsuu dandeenya ,kun ta'uu baannan baatiin  dhufu nuuf ulfaatadha jedhe.

Bara 2014 Gara Oltraafordi kan dhufe Maataan Kilaba Londan Waancaa Chaampiyoonsi Liigii ,Liigii Awurooppaa fi FA Waliin fudhateen faallaa ta'ee taphata. Istaanfoordi Birijii yaadannoo gaariin qaba kan jedhe Maataan turtii koo waggaa lama fi walakkaan yeroo gaarii dabarseera, deeggartootni kilabichaa anaaf maatiidha jedheera.

Joosee Morinihoo fi Lukaakuunis faallaa kilabasaanii duraanii ta'uun taphatu.

Cheelsiin imalasaa osoo hin moo'amin itti fufsiisuuf ,Maanchister Yuunaayitid ammoo taphoota lama walitti aansee injifachuuf morkii cimaa taasisu.

Cheelsiin injifannaan taphoota Liigichaa 9n jalqabaa osoo hin mo'amin imaluun yeroo 3ffaaf seenaa wal fakkaataa galmeessisa.

Maanchistar yuunaayitid erga bara 2012-13 Aleks Fargusaniin leenji'aa injifatee as  Istaanfoordi Birijitti taphoota 5 mo'amee 1 qofaa qixa bahee injifannoo malee imalaa jira.