Asset Publisher Asset Publisher

Back

Laaliigaa Ispeen torbee 21ffaan Baarseeloonaa, Riyaali fi Atileetikoo maadriid Morkattootasaanii injifachuun itti fufan.

 

OBN Amj.20 05 11- Dursaan Liigichaa Baarseeloonaan  goolii 2-0 Giroonaa injifate. Liyooneel meesiin fi Nelsen Semedo goolii lamaan yoo galchan, Meesiin gooliisaa 26ffaa bara kanaa galchuusaati.Giroonaan Bernardoo kaardii akeekkachiisaa lamaan dhabe taphattoota 10nin xumure.

Dirree Ofiin alatti Espaanyool waliin kan taphate Riyaal Maadriid goolii 4-2 i9njifachuun gara sadarkaa 3ffaatti deebi`e. Kaarim Beenzemaan goolii lama, Sarjiyoo Raamoosi fi Gaareez Beel tokko tokko galchan.

Miidhamarraa kan deebi`e Beel Jijjiramee seenee daqiiqaa 3 booda goolii galchuun injifannoo Maadridif gaheesaa bahate. Rafa`eel Vaaraan kaardii diimaan dirree ariyameera.

Taphoota biro kaleessaatiin Riyaal Vayadoolid 2-1 Seeltaaviigoo,Atileetik Bilbaaa`oon 1-0 Riyaal Beetis,yoo injifatan Riyaal Soosidaad Hueskaa waliin goolii malee qixa bahe.

Sanbata Atileetikoo Maadriid Gooliiwwaan Antowaan Gireezmani fi Saul Niguez galchaniin 2-0 Heetafee injifateera.

5-0 Leevaantee,Vaaleenshiyaan 3-0 Viyaariyaal yoo injifatan,Leegaanes Eibar waliin goolii 2 qixa bahuunsaani ni yaadatama.