Back

Jimmaa Abbaa Bunaa Seensa Istaadiyeemirraa galii birrii kuma 7 ol argadhe jedhe.

 

 
 

[Dhrtvo 22 06 2009]Jimmaa Abbaa Bunaa taboota 8n dirree ofiirratti gaggeessen galii Birrii kuma dhibba 7 fi kuma 81tti siqu argachuusaa beeksise.

Galii argamerraa 40% kilabii kubbaa miillaa magaalaa Jimmaa cimsuuf kan oolu yammuu ta'u, kan hafemmoo kilabichaaf galii taasifameera.

Preezdaantiin kilabichaa obbo Abdulkariim Abbaagaroo akka jedhanitti, carraawwan galii argamsiisan hundatti fayyadamuun, kilabicha cimsuun yaadameera.

Bara 2008 taboota gaggeessen istaadiyamicharraa galii Birrii kuma 600 kan argate yammuu ta'u, maallaqichis haaromsa istaadiyamiif oolera.

Kilabichi taboota marsaa jalqabaa baranaatin si'a 15 hiriiree, si'a 3 yammuu injifatu, si'a 8 mo'ameera. Si'a 4 ammooo qixa ba'eera.

Galchiiwwan 10 lakkoofsisee, 15 kan itti lakkaa'ame Jimmaa Abbaa Bunaa qabxii 14 fi idaa galchii 5n sadarkaa gadaanu keessa; 14rra ta'uun marsaa jalqabaa xumureera.

Taba marsaa 2ffaas jalqabaatin; Iityoo Elektiriik waliin magaalaa Finfinneetti tabatee, galchii malee adda ba'uun qabxii qooddateera.

Taba torbee 17ffaa magaalaa Finfinnee waliin gaggeessurratti garuu qabxii 3 argachuuf akka hojjetu preezdaantichi himaniiru.

Kilabichi bara 2008 liigii olaanaa Itiyoophiyaarraa gara priimiyar liigii Ityoophiyaatti guddachuusaa. Caannee Xuunaatu gabaase.

 


Isportii Isportii

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18949
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18   <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19     <#if i<6> 
20   <div style="clear:both;font-family: serif,ebcfont;"> 
21    
22 <img src="${img}" width="90" style="float:left;height:60px;margin-bottom:10px;margin-right:10px" /> 
23	<a href="${viewURL}"><p style="font-size:14px;margin-left:10px;color:#0e0e0e;margin-bottom:8px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
24</div> 
25  
26   
27  
28  
29 <#assign i=i+1> 
30 </#if> 
31</#if> 
32	</#if> 
33 
34</#list>