Back

Dorgommii fardoo teettoo fardaati fi fardii qolchaan irratti dorgomu sadeen; Kentucky Derby, Preakness Stakes fi Belmont Stakes

Kentucky Derby,kutaa Kentucky magaalaa Louisville, Preakness Stakesmagaalaa MD fi ka Belmont Stakes ammoo NY keessatti dorgoman.Namii dorgommii tana sadeenuu moo'e badhaasa Triple Crown jedhan badhaasa guddaa argata.

Dorgommii tana irratti fardoo ganna sadiitti dhoqqee keessaa horihaa,karaa km wal qolchisiisaa waan gara garaatiin wal dorgoma.