Back

Balaayinash Oljirraafi Mohaammad Amaan dorgommicharratti ni eegamu

Shaampiyoonaan Atileetiksii Addunyaa 15fan guyyoota sagaliif turu, boru irraa kaasee Chaayinaa, Magaalaa Beejingitti ni eegala. Shaampiyoonicharratti atileetoonni kuma lama biyyoota 200 irraa baba'an gosawwan ispoortii addaddaatiin ni dorgomu jedhamee eegama.

Biyyoota hirmaattoota kanneen keessaa Itoophiyaanis tokkoo ta'uu isheetiin jilli atileetiksii ishee miseensoota 33 qabu dorgommichaaf Kibxata darbe gara Beejingitti imaleera.

Itoophiyaan dorgommii maaraatoonii, fiigicha meetira kuma 10, kuma sadii, kuma tokkoofi500 akkasumas, 800n dhiiraaf dubaraan kan hirmaattu yoo ta'u, guyyaa shaampiyoonichi itti jalqabamu fiigicha maaraatoonii dhiiraan dorgommii ishee kan jalqabdu ta'a.

Tashoomaa Qadiidaatiin


Isportii Isportii

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18949
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18   <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19     <#if i<6> 
20   <div style="clear:both;font-family: serif,ebcfont;"> 
21    
22 <img src="${img}" width="90" style="float:left;height:60px;margin-bottom:10px;margin-right:10px" /> 
23	<a href="${viewURL}"><p style="font-size:14px;margin-left:10px;color:#0e0e0e;margin-bottom:8px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
24</div> 
25  
26   
27  
28  
29 <#assign i=i+1> 
30 </#if> 
31</#if> 
32	</#if> 
33 
34</#list>