Asset Publisher Asset Publisher

Back

Bakka bu’oonni ‘FIFA’ hoggantoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itiyoophiyaa waliin mari’atan

 

 
 

[OBN 04 07 2010]Bakka bu'oonni Federeeshinii Waldaa Kubbaa Miilaa Idil Adunyaa (FIFA) dhimma filannoo  pireezdaantii Federeshinii Kubbaa Miilaa Itiyoophiyaa fi koree hojii raawwachistuu irratti qooda fudhattoota waliin mar'atan.

‘FIFA'n xalayaa Gurraandhala 21, 2010 barreessen dhimma filannichaa irratti bakka bu'oota isaa akka ergu beeksiisuun, filanichi yeroo 4ffaadhaf dheerachuun isaa ni yaadatama.

Haaluma kanaan teessoo 'FIFA' kan taate Zuurik irraa Veeroon Mooseengoo Oombaa fi Luuka Niikolaa, kaleessa Finfinnee galuun hoggantoota federeeshiniichaa waliin mar'atanii jiru.

Preezdaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itiyoophiyaa Obbo Junaaddin Baashaa akka ibsanitti, kaleessa sa'aa booda qaamota filannicha irratti hirmaatan dhuunfaa dhuunfan dubbisanii jiru.

Namootni preezdaantummaaf dorgoman dabalatee, miseensonni koreen filannichaa fi koreen komii dhageeffatu bakka bu'oota kanneen waliin mar'ataniiru jedhameera.

Bakka bu'oonni har'a ganama gara Siiwuzeerlaanditti kan imalan yoo ta'u, marii gaggeeffame irratti hundaa'un ‘FIFA'n yeroo itti aanuutti haala filannichaa irratti murtee akka dabarsu eeraniiru.

Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Idil Adunyaa marii gaggeessun walii galtee uumuun, filannoon gaggeeffamu iftoomina akka qabaatuf haala mijataa kan uumu ta'uu xalayaa torbee 2 dura erganiin ibsanii jiru.

Maddi: TOI