Oduu Bizinasii Oduu Bizinasii

‘YouTube’ irratti daa'imni waggaa torbaa dolaara miliyoona 22 argata.

OBN Sad. 25,2011- Dolaara miliyoona 22 argachuudhaan daa'imni waggaa torbaa ashaangulliota (toy) keessa deebiyee ilaalu tokkomucaa YouTube irratti nama hundaa ol argatu ta'een beekameera. ...

Read More

Baazaarii fi Agarsiisni daldalaa guyyoota 15f turu Magaalaa Ambootti gaggeefamaa jira.

OBN Onk 28, 2011 - Baazaarii fi Agarsiisni daldalaa Dinagdee Magaalaa Amboo si'eessu Masaraa Mootummaa Magaalaa Amboo keessatti gaggeefamaa jira.  Agarsiisa daldalaa guyyaa 15f turu kana...

Read More

Riizortiin Soodaree beenyaa tokko malee lafa keenyarraa nu buqqise jechuun qonnaan bultoonni Aanaa Adaamaa naannawaa riizortichaa komatu.

Aanaa Adaamaatti lafa tokko irratti gibirri mootummaa namoota lama irraa walittiqabamaa jira OBN Onk.24,2011- Qonnaan Bultoonni Godiina  Shawaa Bahaa Aanaa Adaamaa ganda Ulaagaa Malkaa...

Read More

Waldaalee qulqullina Magaalaa Adaamaa eeganiif Tiraaktarri 7 kenname.

  OBN Onk 17, 2011 - Bulchiinsi Magaalaa Adaamaa Warshaa Meeshaalee Qonnaa Adaamaa waliin ta'uun Waldaalee qulqullina magaalaa irratti gurmaa'an 7'f Tiraaktara 7 gargaarsaan...

Read More

Bulchiinsi Magaalaa Finfinnee Daldaaltota seera daldaalaatiin hojjetaniif beekkamtii kenne

OBN Onk 17, 2011 -  Biiroon Daldaalaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Daldaaltotaa fi dhaabbilee daldaalaa sirna daldaalaa hammayyummaa qabu hordofaniifi fakkeenyummaa qabaniif beekamtiifi...

Read More