Back

Oromiyaan tajaajila waraqaa eeyyama konkolaachisummaa dijjiitaalaa kennuu eegale

OBN Amaj. 3, 2011 - Abbaan Taayitaa Geejiba Oromiyaa hanqina  kenniinsa eeyyama konkolaachisummaarratti muul'atu hiikuuf waraqaa eeyyamaa dijjiitaalaa kennuu eegaluusaa beeksise.

Daayreektarri olaanaa abbaa taayitichaa Gargaaraa Piroofeesaraa Miratuu Shaanqoon, abbaan taayitichaa maashinoota daqiiqaatti waraqaa eeyyama konkolaachisummaa 2 maxxansan 14 galfachuu ibsan.

Maashinoonni maxxansaa kanneen dameewwan naannoo Oromiyaa 7tti raabsamuu himan.

Kaardota waraqaa eeyyama konkolaachisummaa diijjiitaalaa 600,000 ol fichisiisuu isaani himaniiru.

Namni leenjiisaa dhaabbata leenjiirraa xumure torbee tokkotti eeyyama konkolaachisummaa isaa argachuu ni danda'a jedhaniiru.

To'attoonni tiraafikaa eeyyamichi sirrii ta'uu kan ittiin mirkaneessan meeshaaleen adda baastuu 3000 ol hojiirra ni oolu.

Itti fayyadama meeshichaarratti dhiyeenyatti leenjiin ni laatama jedhan.

Waraqaa eeyyama konkolaachisummaa kanaaf Birriin miiliyoonni 46 ol baasii ta'eera.

Dhaabbilee leenjii waliin mariin taasifamuu Gargaaraa Piroofeesaraa Miratuu Shaanqoo himaniiru.

Tajaajila abbaa taayitichaa fooyyessuuf meeshaaleen Birrii miiliyoona 8 ol baasii ta'eera.

Abbootiin dhimmaa fagoo osoo hin deemin kallattii intarneetitiin tajaajila argachuu ni danda'u jedhameera.