Back

Mo Ibraahim Manni Murtii Yakka Addunyaa himannaa Bashir irratti bane akka kaasuuf gaafate

OBN Amajji 02, 2011- Telekoomiidhaan hedduu dureessa kan ta'e dhalataan Sudaan Mo Ibraahim BBC'tti akka himetti Manni Murtii Yakka Addunyaa (ICC) himannaa Pirezedaantii Sudaan Omaar al-Bashir irratti bane yoo inni aangoo gadin lakkisa jedhe kaasuu qaba jedhe.

Kan inni kana dubbates deebii mormii Sudaanitti akka Obbo Bashir aangoo gadhiisaniif gaafataa jiran waliin walqabateeti.

"Yoo kan lubbuu oolchuuf jiru ta'e, yoo ammoo walii walii keenya waraanuu irraa kan nu baraaru ta'e, namni kun nagaan gadhiifamuu qaba."

Namni yakka raawwate akka bira darbamu hin jaalladhu ta'ullee, ykn namoonni yakka hojjetaniif akka adabamuu qaban fudhadhullee garuu gatiin nama kana bilisaan gadhiisuun, gaariidha."

Pirezedaant Bashir yakka waraanaa Daarfur keessatti taasfame qindeesseera jechuun ICC himatullee inni garuu himannaa kana ni haala.

Akka waliigalametti biyyoota miseensa ICC ta'an keessatti to'annaa jala ooluu ni danda'a jechuudha.

Obbo Mo Ibraahim badhaasa dolaara miliyoona 5 waggaa waggaan qopheessuun gaggeessitoota Afriikaa sirriitti gaggeessan, dinagdee biyyaa guddisaniifi nagaadhaan aangoo gadhiisan badhaasa.

Obbo Bashir badhaasaaf kaadhimamuu danda'aa jedhamee yeroo gaafatamutti Obbo Imraahim BBC Focus on Africa'tti akka dubbatanitti, "Qoosaa jitan se'a."

Pirezedaant Bashiir bara 1989 mootummaa fonqolchuun gara aangootti dhufanii walitti aansuun ammoo filannoo mo'ataniiru.

Sudaanitti deggertoonni Bashir hiriira bahan

Namoonni dhibbaan lakkaa'aman Magaalaa guddittii Sudaan Kaartuum keessatti Pirezedaanti al-Bashiriin deggeranii hiriira bahaniiru.

Paartiin Sudaan biyya bulchaa jiru hiriira deggersa Bashiriif kan qopheesse mormii walitti fufinsaan guutummaa biyyattii keessatti gaggeeffamuudhaan lubbuu namoota 10 akka darbe erga taasiseeti.

Pirezedaant Omaar al-Bashiir sababii jireenyi biyyattii qaala'aa deemeen eakkoo uumameef gaaffii rogeeyyonni akka aangoo gadi dhiisuuf gaafatanirraan dhiibbaa cimaatu irra jira.

Turtii aanoo waggoota 25 Pirezedaant Bashiriif rogeeyyiifi mormiin kun akka yaaddoo guddaatti ilaalamaa jiru.