Back

Ministirri Muummee itti aanaan Obbo Dammaqaa Mokonniin Seeraaliyoon daawwachaa jiru

OBN Amajji 04, 2011- Ministirri Muummee Itti aanaan obbo Dammaqaa Makoonnan Seeraaliyoon daawwachaa jiru.

Daawwannaa hojii guyyoota lamaaf Seeraaliyoon kan galan kaleessa yammuu ta'u, Friitaawan yammuu ga'an qondaaltoota mootummaa biyyattiin simatamaniru.

Daawwannaa hojichaan hariiroo biyyoota lamaanii fi tumsa gamlamee cimsuuf ni mari'atama jedhameera.

Obbo Dammaqaan jila Itoophiyaa fudhatanii gara Seeraaliyoon kan imalan , dhimmoota hariiroo biyyoota lamaanii fi tumsa waloorratti mari'atee waliigalteewwan ni mallatteessa jedhamee eeggama.

Obbo Dammaqaan affeerraa pireezdaantii Seeraaliyoon Juuliyas Maadaabiyuutin daawwannicha gaggeessaa kan jiran odeeffannoon Waajjira Ministira Muummee Itti Aanaarra argannee  ni mul'isa.