Back

Ministirri Ittisaa Biyyaa obbo Lammaa Magarsaa Intarpiraayizii Ittisaa daawwatan

OBN Caamsaa 01, 2011 - Ministirri Ittisaa Biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa Intarpiraayizii Ittisaa daawwatan.

Ministirri Ittisaa Obbo Lammaa Magarsaa Intarpiraayizii ittisaa dhaabbilee gurguddoo sadii of jalatti bulchu dha kan daawwatan.

Daandeettii raawwii fi haala hojiimaata isaarrattis ibsi bal'aan kennameefiira.

Wayituma kana Ministirri Ittisaa Obbo Lammaa Magarsaa akka dubbatanitti, hojiin gama kanaan hojjetamaa jiru humna ittisaa biyyatti cimsuuf gaheensaa olaanaa waan ta'eef, gahumsa raayyaa cimsuurratti xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jedha FBCn.

Kanamalees fedhii hawaasummaa fi diinagdee raayyaa guutuuf kan hundaa'e Faawundeeshinii Raayyaa Ittisaa ilaalchisees ibsi kennameefiira.

Dabalataanis manneen jireenyaa Sammiititti ijaaramaa jiranis daawwataniiru.