Back

Magaalaa Buraayyuutti ji'oottan lamaan itti aananitti dargaggoota kuma 4 ol hojiitti galchuuf

OBN Caamsaa 07, 2011- Magaalaa Buraayyuutti ji'oottan lamaan itti aananitti dargaggoota kuma 4fi 920 hojiitti galchuuf haal-dureen xumurameera.

Injifannoo gama siyaasaan argame diinagdeedhaan utubuuf waltajjiin marii sosochii dargaggoota bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti taa'amaa jira.

Xiyyeeffaannoon marii kanaa dargaggoonni bu'aa injifannoo siyaasaa argame keessatti gumaacha olaanaa akkuma qaban , dargaggoonni diinagdeedhaan fayyadamaa, nageenya biyyaa itti fufsiisuu akka mirkaneessaniifi jedhameera.

Tattaaffii carraa hojii uumuu bara kana magaalichatti taasifameen hojii dhabeeyyii kuma 11 ol hojiitti galchuun danda'ameera jedha gabaasni raawwi hojii ji'oota sagalii magaalichaa dhihaate.

Ji'oottan lamaan itti aananitti dargaggoota kuma 4fi 920 hojiitti galchuuf haal-dureen xumuramuu himameera. 

Raawwiin hojii waliigalaa carraa hojii uumuufi liqaa deebisuu gabaasaan dhiyaateera.

Qormaatawwan carraa hojii dhiphisaniifi nageenyaaf yaaddoo ta'an keessaa humni magaalichaafi baay'inni hojii barbaadaa kan wal hinsimne ta'uu, liqaawwaniifi sheediiwwan deebi'uu dhabuu, seektaroonni hojii isaanii qindoominaan hojjechuu dhabuu, ijaarsa seeraan alaafi sochiin seermaleessummaa olola sobaafi deddeebisa meeshaalee waraanaa ibsamaniiru.

Rakkoowwan kana gama hojimaataafi qindoominaan kallattiin furamurratti mari'atameera.

Asfaw Lammaatu gabaase.