Back

Kaawunsiliin Raayyaa Ittisa Biyyaa mari’ate

OBN Amajji 04, 2011- Kaawunsiliin Raayyaa Ittisa Biyyaa Waajjira Ministira Muummeetti mari'ateera.

Seera raayyaa ittisa biyyaa, gurmaa'iina, ga'umsa raawwii fi hidhannoodhaan sadarkaa olaanaarra qaqqabaa akka jiru eerameera.

Raawwii kana amma sadarkaa gadiitti buusuu, bu'aalee argamanii fi hanqinoota jiran furuurratti mari'atameera.

Maricha kan hogganaan hogganaa humnoota waraanaa waliigalaa Ministira  Muummee Dr. Abiyyi Ahmad, raawwii riifoormii raayyaa ittisa biyyaa qorachuun kallattii gara fulduraa kaa'aniiru.

Qubannaan raayyaa ittisa biyyaa haala naannoo fi keessoo ilaalcha keessa galchuudhaan akka raawwatamu mari'atameera. Ummannis kana akka hubatu marichaan ka'eera.