Back

Hojjettoota misooma qonnaa Gandaaf sirreeffamni mindaa taasifame.

OBN Sad. 18,2011- Miindaan ka'umsaa hojjattoota misoomaa  bakka bakkatti garaagarummaa qabaachuun isaa ni beekama.

Dhimma kana furuufis Ministeerri Qonnaa Ka'umsi miindaa Hojjataa misoomaa gandaa akka walfakkaatuuf qoratee nannoleef ergee ture. Qorannoon kunis woyita hojiirra akka ooluuf gadi bu'u qaawwa waan qabuuf Biiroon Qonnaafi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa irra deebi'ee rakkoowwan hojiirra oolmaarratti mul'atan sirreessuun akka hojiirra ooluuf gadi-bu'ee jira.

Hojjatoonni misoomaa gaaffiiwwan adda addaa iftoominaaf toora Miidiyaa Hawaasaa keenyaan nu gaafachaa turuun keessan ni beekama.

Haaluma kanaan kan amma hojjetame sirreeffama ka'umsa miindaadha malee miindaa dabalataa miti.Akkasumas, qaawwaa sadarkaa guddinaatiin wal-qabatee jiruuf furmaata kennuudhaaf qajeelfama qophaa'ee gadi bu'edha.


Ka'umsi miidaa kunis, kan Federaalli erggerraa gadi bu'eera yaadonni jedhan hubannoon alatti ni ka'u. haata'umalee, BQQUO kan Federaalaarratti amma ta'e fooyya'iinsa dabalee jira. kanas gabatee gadiirratti ibsameeraati ilaalaa. 
 

Walumaagalatti, waanti gadi-bu'e kun foyya'insa sadarkaa waan ta'eef dabalanni miindaa akka ta'uuf gaaffiin gaafatamee jira.

Ta'us bara kana akkuma. Minisitira Muummee Dr. Abiyyii Ahimad ibsanitti haala dinagdee biyittiin keessa jirturratti hundaa'uun fuulduratti akka sirraa'uuf dhimma kaasan hubannoo keessa galchuudhaan waanuma of-harkaa qabnuun Uummata keenya haa tajaajilluun dhaamsa keenya.

Odeeffannoon haala raawwii miindaa ce'umsaas barreeffamaafi gabateedhaan akka gadiitti ibsamee waan jiruuf isa kana sirriitti ilaaluun iftoomina akka argattaniif post goonee jirra.

Haala raawwii mindaa cee'umsaa akka kana gadiitti dhihaateera.

1. Ogeessi qonnaa gandaa waraqaa madaallii mirkaneessa gahumsa ogummaa gulantaa IV (Level-IV) kan qabu sirreeffama miindaa kanaan, miindaa cehumsaa iddichaaf murtaa'e kan argatu ta'ee, akkasumas, ulaagaalee guddina sadrkaaf taa'an kan guutu taanaan yeroo turmaata isaa eeggatee fayyadamaa guddina sadarkaa ni ta'a, 


2. Ogeessi qonnaa gandaa digrii jalqaabaan eebbifaman mindaa isaa duraarraa gara riqicha mindaa haaraatti cee'uu kan dandaa'u ta'ee; akkasumas, ulaagaalee guddina sadrkaaf taa'an kan guutu taanaan yeroo turmaata isaa eeggatee fayyadamaa guddina sadarkaa ni ta'a, 


3. Hojjattootni misoomaa sadarkaa barnootaa Leevelii IV qabaatanii raga madaallii mirkaneessa gahumsa ogummaa hindhiyeeffatnee, akkasumas, kanneen sadarkaan barnoota isaanii LeeveliiIVti gadi tahee hojjataa misoomaa tahanii hojjachaa jiran ulaagaa qajeelfama kanaan murtaa'e hanga guutanitti mindumuma amma kaffalamaafii jiru qabatanii kan itti fufan ta'a,


4. Ogeessonni Qonnaa ganda gulantaa IV ykn digrii jalqabaan qaxaramanii gandairratti ramadamanii hojjachaa jiran sirreffama mindaa kanaan dabalata mindaa hin arganne (mindaa isaanii daangaa irra ta'e ) iskeelii tokkoo (1) dalaga dabalameefii ulaagaalee guddina sadrkaaf taa'an kan guutu taanaan yeroo turmaataa isaa eeggatee fayyadamaa guddina sadarkaa ni ta'a. 


Fakkeenyaaf, Hojjetaan misoomaa Level IV mindaa isaa 2748 ta'ee dalaga iskeelii tokkoo yoo dabalate gara 2872 cee'a , kan 3137 gara 3278, 3579- gara 3740, 4085 gara 4269, 5304 gara 5538, 6036 gara 6291, 6809 gara 7081, 7647 gara 7936…tti kan ce'uu danda'anidha.

Kanneen Degirii qabaatanii miindaan isaanii foyya'insa haaraa kanarratti argamanis sadarkaa miindaa amma eeyyamame 3579 irraa gulantaa tokko guddatanii gara 3740tti kan guddatan ta'a. Haaluma kanaan, 4085 kan argachaa jiru gara 4269tti gulantaa tokko ni guddata, 4662 gara 4867, 5304 gara 5538, 6036 gara 6291, 6809 gara 7081, 7647 gara 7936, 8539 gara 8850, 9507 gara 9177tti gulantaa tokko siquudhaan kan sirraa'uu ta'a.

Dabalataanis, yoo yeroon sadarkaa guddina isaanii qaqqabeera ta'e ulaagaa sadarkaa guddinaa eeganii foyya'insa ka'umsa miindaa yeroo ammaa eeyyamame irra sadarkaa itti aanutti guddachuu ni danda'u.


5. Ogeessonni yeroo ammaa kana ogeessa misooma qonnaa gandaa ta'uun tajaajjilaa jiran sababa foyya'iinsa kanaan gara boodatti deebi'uun riqichi guddina sadarkaa fi mindaa akka sirraa'uu fi kaffaltiin mindaan dabalataa akka kaffalamuuf gaafachuu hin dandaa'an.Maddi:- Oromia Agriculture and Natural Resource Bureau