Back

Guyyoottan Kurnan Itti Aananitti Roobni Arfaasaa Ni Eegala-Eejansicha

[OBN 07 06 2010]:- Guyyoottan kurnan itti aananitti roobni Arfaasaa kan eegalu ta'uusaa Eejansiin Meetrooloojii Biyyaalessaa beeksise.

Eejansichi ibsa baasen, kibbi lixaa, giddugalli, kaabni bahaa fi baha biyyattii rooba Arfaasaa argachuu ni eegalu jedheera.

Haalli qilleensaa guyyoottan kurnan darbanii; yaa'aa fi naannolee biyyattiitti gogaa fi gariin gogaa ta'ee darbeera.

Guyyoottan kurnan itti aananitti garuu roobni jiraachuu akka malu eerera jedha TOI.

Naannoo Oromiyaatti Jimmi, Iluu Abbaa Boor, Shawaa lixaa fi kaabaa, gariin Harargee bahaa fi lixaa, naannoo Amaaraatti kaabaa fi kibbi Walloo, kaabni shawaa, akkasumas magaalan Finfinnee fi naannoleen isaa rooba salphaarraa amma jiddugaleessaatti kan argatan ta'a.

Naannoo Tigraayitti godinaaleen kibbaa fi bahaa, naannoo Kibbaatti godinaaleen Kafaa, Beench Maajii fi Walaayittaan muraasni rooba ni argatuun eegama.

Guyyoottan kurnan itti aananitti haala qilleensaa jiidhinsa qabuun; naannolee Arfaasaa qotaniti qophiin ooyruu kan itti eegalamu ta'a.

Naannolee hojii midhaan walitti qabuun booda jiru fixatanitti haala mijataa kan uumu yammuu ta'u, naannoleen hojii sassaabbiin boodaa hin fixannemmoo akka of eeggannoo godhan eejansichi dhaamera.

Sululli Awaash, Takkazee karaa olaanuu, Oomoo olaanuu fi jiddugaleessaa, Gibee fi Sululli Qinxaamaa, Gannaalee Daawwaa olaanu jiidhinsa kan argatan yammuu ta'u, sululoonni kaan garuu gogaa ta'anii dabarsu.