Back

Guyyoota Torban dhufanitti Bakka Gara garaattii roobni cimaan roobuu akka danda’uu himame.

[DHRTVO 06 11 09]:- Guyyoota Torban dhufanitti Bakka Gara garaattii roobni cimaan roobuu akka danda'uu Eejansiin Meetrooloojii Biyyaaleessa raagee jira.

Raagni meetrooloojii akka mul'isuuttii roobni cimaan itti fufinsa qabuu akka jiruus eejeensichii himee jira.

Akka eejansichaattii kutaalee biyyatti gara garaatti, roobnii cabbii walmakatee roobuu akka danda'uus ibsee jira.

Akka raagaa Eejansichaatti, Naannoo Oromiyaa Wallagga Bahaa fi Lixaa, Jimma, Iluu Abbaa Boor, Shawaa Lixaa fi Kaabaa, Godinaalee Baalee fi Arsii akkasumas Finfinnee dabalatee guyyoota torban dhufanitti rooba cimaan galmaa'uu waan danda'uf  hawaasni of eeggannoo gochuu akka qabuu hubachiseera.

Naannolee Beenshaanguul Gumuuz,Amaaraa Gojjaam Bahaa fi Lixaa, akksumas godinaalee Gondoor Kibbaa fi naannawaa Baahidaaritti roobni cimaan kan galmaa'uu ta'uus ibsameera.

Kanamalees godinaalee Tigraayi, Naannoo sabootaa fi Ummatoota Kibbaa, ttis roobni idilee fi idilee ol ta'ee roobuu akka danda'uu eejansichii raagee jira.

Walloo Kibbaa fi Kaabaa, Shawaa Kaabaa, godinaalee Harargee lameen, Jigjiggaa, Dirree Dhawaa, Hararii akkasumas   Naannoo Affaar godina 3fi 5 keessattis roobni idilee walsimuu roobuu akka danda'uus himamee jira.

Guyyoota Torban dhufanitti roobni cimaa ta'ee fi kan idilee akkuma jiruutti ta'ee kutaaleen biro aduun akka dabarsanis Eejansichii raagee jira.

Akka ibsa eejansichaattii guyyoota kurnan darbanitti roobni kutaalee gara garaatti roobee mm 50-250 akka ta'ees ibsee jira. Maddi:- ENA