Back

LAFAA FI UMMATA FINFINNEE-Galmee Seenaarraa.....


[Dhrtvo 03 07 2009]Yeroo ammaa Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaa fi teessoo Mootummaa Naannoo Oromiyaatis,kana malees, teessoo mootummaa federaalaa Itophiyaa yoo taatu,magaalaa muummeetti Afrikaatisi.FinfinneeN iddoo jaarmiyaaleen mootummooota gamtoomanii itti argamuu fi wiirtuu siyaasa fi diplomaasiin addunyaa keessatti gaggeefamuudha.magaalaan Finfinnee seenaa waggoota 127 magaalaa qabduudha.
ARGAMA HORA FINFINNEE
Iddoon argama Finfiinnee Afrikaa Bahaa digrii laatitiyuudii 9'kaaba fi digrii loongitudii 39'baharatti argamti.Finfinneen iafa Oromoo yoo taatu,qabiyyee gosa Tuulamaa kan torban Oboo fi ja'aan Galaaniratti kan hundoofteedha.Gosoonni dur Finfinnee keessa jiraatan Oboo keessaa gara kaabaan GULLALLEE /10/yoo tahan,gara bahaatiin gosa sadan EEKKAATI.Hora Finfinneetti gara kibbaatti immoo 6 GALAAN kan quubatan yoo tahu,isaaniis JIDDA,ADA'AA,AABBUU,WARRA JAARSOO.ABBICHUU FI GAADULLAA jedhamu.Lixaaniis Ada'aatu quubate jiraata.Gosa BACHOO keessaa MEETTAAn kan Gaara Furii marsanii kan jiraatan yoo ta'u,Finfinneen gaarreewwaniin marfamtee jiraatti.Isaaniis kan akka tulluwwan DILDILAA/TULLUU XOOXXOO/.EEKKAA,EERAR FURII,KOLOOBOO FI GARA FIICHEEN kan marfamte. Laggeen gurguddoo Finfinnee keessatti argaman laggeen akka AQAAQII,QABBANAA FI GAFARSAA yoo ta'an,malakaawwan xixiqqoo akka LABUU,LAKKUU fi kan biraa heedduuti jira. itti fufa,
Maddi-kitaaba SEENAA OROMOO HANGA JAARRAA 20ffaa.kan maxxansiise JIDDUU GALA AADAA OROMOOTTI GAREE QORMAATA SEENAA-2008